Jump to content
Sign in to follow this  
Preeti Shrestha

Ghazals (rhythm of love and passion)

Recommended Posts

 

One uhn to you all.

 

ca t rf}tf/Ldf hd36 x'g 5f8\of]

b'Mv n'sfO rf}tf/L ;hfpg s:tf] xf]nf <

 

rf}tf/L df xf;L xf;L e]63f6 u/f}

b'Mv cf+z' Psn} kgdf /fv] s:tf] xf]nf <

 

yfx 5}g nIo s;sf] s:tf]

km]/L klg a;f} oxf Ps kn ;fy} s:tf] xf]nf <

 

stL lyP ;fyL oxf cr]n cfpg 5f8]

km]/L klg ;asf] k|tLIff u/f} s:tf] xf]nf <

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

lhGbufL sf] gof /+u h'g cfh b]v]

kxLn] c? st} sxL b]lvPg,

 

a;+t lagf kgL km"nx? km'Ng] /}5g

kxLn] s;}n] s]xL egL lbPg,

 

v'zL x'g] afgL t lyPg g} p;} kgL

b'Mv ;fyL ;+u gftf tf]l8Pg,

 

ltdL c3L v'zL eGg' dfq sNkgf lyof]

cfh kfP t b'Mv ;+u} v'zL c6fPg,

 

ljZjf; cdm} x/fPsf] 5}g efUosf]

h'g d}n] ltd|f] cfh dfof kfP,

 

OR5f t lyof] g} t/ dg leqs} /f]u ;/L

ltdL h:t} c? s;}n] ckgfO lbPg ..

 

sZdL/f zfx

dfn] ufj, ef/t

Share this post


Link to post
Share on other sites

आज भोली निन्द्रा छैन ,गास् छैन ,बास् छैन

तिमी लाई आफ्नो भनि पुकार् गर्ने सास छैन।

 

धोका (dhoka) जती बन्द गरी बिदा गरी ग्यौ तिमी

रमनिय जिन्दगी हो भन्नु कुनै आस् छैन

 

आकाश र धर्ती बिच् को एकल् काते जुन भए

खबर के छ भनि सोध छौ भने भन्नु पर्ने खास् छैन

 

बिनाश को ज्यला मुखी नजिकै पो छ कि क्या हो ?

अ सफलताका तगरा ले उमङ को मास छैन

 

आसुँ को त्यो समुन्द्र मा डुब्ने भयो जिन्दगी यो

चिता तयार बनी सक्यो तेर्साउन लास् छैन

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dear friends.

I have tried to compose a ghajal ,plz tell me frankly ,is it ghajal or not? Every effort has been paid to make it ghajal from my side but I have null idea about its prosodies(inclination).waiting for your response.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

मुटु भरी पिडा बोकी हास्न मैले जानी सके

अबिश्वास को साईनो अब गास्न मैले जानिसके

 

आकाश का जुनतर तिप्न कोशीस् गरी हेरे

सम्भब् आशाम्भब् जाँच्न मैले जानी सके

 

छि या- छि या पारी गयौ मेरो मन मुटुलाई

मरेतुल्य भएर नि बाँच्न मैले जनी सके

 

यादव् लाई चोट का बा धि (dhi) जती सुकै दिए पनि

जम्मा गरी पिडा हरु साच्न मैले जानी सके

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.