Jump to content

Jamee

Literature Gurus
 • Content Count

  50
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

0 Neutral

2 Followers

About Jamee

 • Rank
  Newbie

Previous Fields

 • First Name:
  Kashmira
 • Surname:
  Shah
 • High School:
  Birendra Vidhyapith
 • Village/Town:
  Tikapur
 • District:
  Kailali
 • Current University/College:
  Citizen Welfare Education Society's (SCOE)
 • Subject:
  Culture
 • Town/City:
  Budhwar Wada, Malegaon
 • Place of Birth:
  26, Tadigairah, Achham, Seti, Nepal.
 • Gender:
  Female

Profile Information

 • Location
  26, Tadigairah, Achham.
 • Interests
  Literature
 1. के फरक पर्छ र ? सजिलो बाटो तिमी नै रोज , त्यो सजिलो बाटोमा तिमी नै हिड, मलाई त चाहियो एउटा यस्तो बाटो जसमा काँडाहरु र धारिला ढुंगाहरु होउन, जुन बाटो भयंकर डर लाग्दो जंगलको बिचमा होस्, मलाई थाह छ - उता पारी एउटा नयाँ बिहानी छ एउटा नयाँ संसार छ, जुन अरु कसैले देखेको नै छैन, शायद म मरी पनि जाँउला तर पनि जिन्दगीको थालनिमा चोट ग्रस्थ भई यो धारिलो बाटोमा म जमी - लडी हाल्छु भने पनि के फरक पर्छ र ? कश्मिरा शाह भारत. 29.07.2009
 2. उज्यालो नजरले हेरेको भए हुन्थ्यो यदी इच्छा थियो कोशीश गर्नु नै भने, म बेहोस त्यसै नै भई हाल्थे किन जरूरी थियो नाटक मन थियो भने ।
 3. याद नगरे मलाई सताउने छु यदी रीसाउछौ त सम्झाउने छु, रुनेछौ त हसाउने छु साथी हुँ म तिम्रो , सायाँ होइन जीवनको अन्तिम पलसम्म साथै हिंड्ने छु ।
 4. Jamee

  A Hindi Muktak

  दुआ करतें हैं शर झुकाये दोस्त अपनी हर मंजिल को पाये, अगर तेरी राहों मे कही अंधेरा आए तो खुदा रोशनी के लिये हमें जलाये ।
 5. तिनै जीवनका मोडहरु फेरी नयाँ भएर आएछन, मौसम पुरानै भएर हो की राम जी बाहिर निस्केछन।
 6. फैलाएनौ हाथ तिमीले कहिल्यै कही पनी तर पनी, खोलेर तिम्रा हाथ तिम्रो हथेलीमा राखिदिए मैले आफ्नो हिस्साको आकाश।
 7. One more Narayan ji. s]xL g egL af]nLg] efiff dfof g} dfofn] e/LPsf] kfun clenfiff ablnof] hLjg s} k/Lefiff ;hfOPsf] 5 rfxt htftt} cGhfg ckl/rLt aGwg .
 8. Jamee

  Ralfaa Ralfaa

  d cfh /+uLg hn, xfjf, kfgL / cfsfz cgL clUgsf] Gofgf] cfef; oL ;a}n] dLn]/ d]/f] dg leq u/] lgjf; pTkGg eOg /+uLnL Ps OGb|]0fL e/L lbOg cfsfz u+uf of}jgsf] t[Kt ;fu/ df plAhof] nx/ dfof agL eP dfbs OlGb|ox? 5fof] gzf cfsfz ;/L lj0ff sf ;"/ ag]/ lgl:sP dg t/+u sf Zjf;x? ;+u} /dfOg k|s[tL ;+u} gfrLg ;[li6 5' d cfh /+uLg . sZdL/f zfx dfn] ufj, ef/t
 9. cNdm]/ /xL lbof] hLjg of] c;+Vo k|Zgx? df dfq ca ;do g} ;fy lbg]5 ls ;To s] xf] <
 10. lhGbufL sf] gof /+u h'g cfh b]v] kxLn] c? st} sxL b]lvPg, a;+t lagf kgL km"nx? km'Ng] /}5g kxLn] s;}n] s]xL egL lbPg, v'zL x'g] afgL t lyPg g} p;} kgL b'Mv ;fyL ;+u gftf tf]l8Pg, ltdL c3L v'zL eGg' dfq sNkgf lyof] cfh kfP t b'Mv ;+u} v'zL c6fPg, ljZjf; cdm} x/fPsf] 5}g efUosf] h'g d}n] ltd|f] cfh dfof kfP, OR5f t lyof] g} t/ dg leqs} /f]u ;/L ltdL h:t} c? s;}n] ckgfO lbPg .. sZdL/f zfx dfn] ufj, ef/t
 11. Jamee

  Photo Kabita

  d]/f] zx/ 6Lsfk'/ lg/f; w/ftn j];'/f /ftx? lg;fl:;Psf] k|eft :yLtLn] PSnf] kg, gt s'g} zAbx? 5g gt s'g} sxfgL vf]hL /x]5 kxLn]s} df};d x/fof] sxf Tof] zfGtL, v'zL xtf; zx/ kn kn vf]hL /x]5 cfkm' d} cfkmgf] dxTj of t km]/L cfkm'df dnfO g} d]/f] zx/ 6Lsfk'/ . sZdL/f zfx dfn] ufj, ef/t
 12. Yugaun dekhi Oth-haruma pyas thiyo, Aaj sagar paye ta pee diye, Janma huda nai marne man thiyo Tar timilai paye ta bachi diye.
 13. Janmeko Pahadko bhoomi Karml duryayo Manako sabal saili Laazle nibhayo, Marera lanu ta chhaina Lobhale byujhayo Farki farki hernu ta rahena baki ke garnu..mayale bolayo, Roye yi shareerka nasha Ragatle jalayo Suki sakeko tyo goreto Timro barsatle Feri bhijayo Samjhina nai sakiyena Timi aune Saawan!
 14. Sakidai nasakine kuralai Kina bekarma bal garne? Afulai badale pani itihaas kasari badalne??
 15. Abhari chhu parameshwarko Aaii diyekoma yaha, Natra ke garnu bayan aba Hajurko samayako.
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use.